Dåva företagspark
Vad:

En järnvägs-terminal med två industrispår i Dåva Företagspark

Varför:

Ger Dåva Företagspark möjligheter att fortsätta växa och utvecklas.

Vem:

INAB i samabete med Umeå Energi och Dåva Dac.

Järnvägsterminal på Dåva företagspark

Bolaget Dåva Terminal AB planerar och bygger en ny järnvägsterminal på Dåva Företagspark. Bolaget är ett dotterbolag till INAB (Infrastruktur i Umeå AB) och har bildats tillsammans med Umeå Energi och Dåva DAC.

Storskaliga satsningar på gods- och logistikinfrastrukturen har genomförts i Umeå och Västerbotten de senaste åren. Det handlar om utbyggnaden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, NLC Park och investeringar i Umeå hamn. Till det kommer en planerad upprustning av Tvärbanan mellan Umeå och Storuman, en ny omlastningsterminal i Stensele och pågående utveckling av terminalstrukturen i Lycksele.

Det strategiska logistiknav kring NLC som just nu växer fram kommer att spela en viktig roll i det nordiska transportsystemet. En järnvägsanslutning till Dåva företagspark är därför en naturlig utveckling av NLC och medger tillsammans med upprustningen av Tvärbanan viktiga systemeffekter som stärker såväl Botniabanan som en framtida Norrbotniabana. Nya möjligheter att t ex importera biomaterial sjövägen skapas och det finns en strategisk koppling till satsningarna i Umeå hamn som bl a innehåller en lösning för omlastning sjöfart/järnväg.

En komplettering av logistiken till Dåva företagspark med en järnvägsförbindelse skapar möjligheter för Umeå och regionen att konkurrera i den pågående energiomställningen och hantera de volymer som kommer att behövas i framtiden.


Om terminalen
Terminalen är planerad i områdets norra del. Det innebär goda möjligheter att utveckla nya verksamheter i anslutning till terminalen samt goda förutsättningar att förlänga spåren västerut genom området vartefter behoven uppstår. Det kommer att vara en sk öppen terminal med transparent prissättning och möjlighet för alla aktörer att nyttja den. Inledningsvis planeras terminalen med två kortare hanteringsspår samt en intilliggande terminalyta. Terminalen kommer att vara elektrifierad och all hantering ska kunna ske med elektriska linjelok och endast lokpersonal. Terminalen ska smidigt kunna nås av tåg både söder- och norrifrån.


Dåva företagspark
Dåva företagspark är belägen ca en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Anläggningen etablerades i början av 1970-talet för omhändertagande av avfall. Företagsparken ligger i ett område som varken är klassat som riksintresse för friluftsliv, kultur eller naturvård och har unika geologiska förutsättningar att hantera avfall som fordrar syrefri miljö. Området har en stor skyddszon med avseende på störningar från buller och lukt. Sedan starten har företagsparken vuxit kraftigt. Sammantaget är ett tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning etablerade i området. Områdets tillväxtpotential bedöms stor.

I slutet av 1990 talet påbörjade Umeå Energi planering och byggande av Dåvamyrans Kraftvärmeverk för att försörja Umeå med fjärrvärme och produktion av grön el. Umeå energi driver sedan 2000 en avfallsförbränningsanläggning inom området. Sedan 2010 är en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i full drift. Bränsleleveranser till anläggningen består av hushålls- och verksamhetsavfall från kommuner i norra Sverige samt import från Europa, främst Norge. I och med idrifttagningen av den nya biobränsleeldade kraftvärmepannan under 2009 har situationen förändrats radikalt. Stora mängder biobränsle transporteras in till anläggningen samtidigt som mängden restprodukter som kan återanvändas har ökat radikalt. I dag produceras ca 700 Gwh värme, vilket motsvarar 75-80% av all värme som levereras i Umeås fjärrvärmenät, samt ca 270 GWh el vid Dåvamyrans kraftvärmeverk.

Total hanteras idag ca 700 000 ton gods/ år i området. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.


Framtida volymer
En järnvägsanslutning innebär stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna inom Dåva Företagspark. Nuvarande volymer skulle kunna utökas med leveranser från andra regioner inom landet samtidigt som möjligheter till utveckling av helt nya verksamheter och nya aktörer blir möjlig.

Umeå Energi har förberett den nya kraftvärmeanläggningen så att den kan sammankopplas med en ny enhet för ett bioenergikombinat som skulle bli unikt vad beträffar energieffektivitet. En sådan anläggning skulle kräva mycket stora volymer träråvara som inte finns i närregionen, utan måste tas från Norrlands inland, alternativt importeras från Canada, de baltiska länderna eller Ryssland.

Beroende på anläggningsstorlek kan volymbehovet uppskattas till cirka 750 000 ton per år. Till detta kommer transporter ut från anläggningen. Denna volym kan uppskattas till 50 000 ton i form av flytande fordonsbränsle, aska, gröna kemikalier och andra produkter från processen.


Norrbotniabanan
Planeringen av Norrbotniabanans första ettapp upp till Dåva företagspark är i full gång. Byggstart är planerad till 2018. Norrbotniabanan med en järnvägsanslutning till Dåva Företagspark kommer att innebära stora möjligheter att utveckla området men också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg. INAB samordnar kommunens arbete med koppling till Norrbotniabanan.


Karta Norrbotniabanan vald korridor och Dåva Företagspark

Norrbotniabanan - vald korridor.

KONTAKT

MER INFORMATION

STYRELSE

Gustaf Sjölund
Göran Ernstson
Igor Jonsson
Jörgen Aronsson
Lennart Holmlund (ordförande)
Ulf Kullh