Intermodal nod i norra Skandinavien

För att ytterligare utveckla och stärka Umeå som logistiknav i norra Skandinavien har ett trepartssamarbete bildats mellan det kommunala infrastrukturbolaget INAB, Trafikverket och regionens näringsliv. Tillsammans har man utvecklat konceptet Nordic Logistic Center, NLC, som på ett effektivt sätt samlar de infrastrukturella satsningar som gjorts för att skapa en intermodal nod i Umeå.

Umeå har under senare år fått en alltmer framträdande position som en av Sveriges mest tillväxtbenägna kommuner. Nyligen lyftes Umeå av EU:s Eurostatskontor som en av de främsta tillväxtstäderna i hela Europa. En stark exportindustri utpekas som en av de främsta framgångsfaktorerna, men utvecklingen kräver också kraftfulla insatser som stärker infrastrukturen i Umeå och övriga regionen. Inab kommer även fortsättningsvis att ha en central roll i den utvecklingen.

Framgångarna har möjliggjorts främst tack vare Umeås fördelaktiga läge med Botniabanan, Stambanan, två Europavägar (E4 och E12), flygplats och inte minst Umeå Hamn som tack vare en ny färjeförbindelse knyter Umeå till Vasa, Finlands främsta teknikkluster.

Möter nationella transportstrategin

Nordic Logistic Center, NLC, har skapats för att samordna Umeås tillgångar som logistiknav. NLC omfattar tre starka verksamheter: NLC Terminal, NLC Park och Umeå Hamn. Den nya terminalen och logistikparken samt till-hörande serviceområde ligger mitt i centrala Umeå och upptar sammanlagt cirka 70 hektar, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare terminalområde.

Terminalen har nio genomfartsspår och kapacitet för att ta emot fullängdståg. Man behöver varken backa ut eller skicka in godsvagnar en och en vilket i sig innebär en enorm effektivisering mot tidigare.
– NLC Terminal har byggts för att underlätta intermodala transporter i syfte att få en så kostnadseffektiv gods- hantering och en så låg miljöpåverkan som möjligt. Am- bitionen är att i linje med den nationella transportstrategin få över mer gods på järnväg och sjöfart, kommenterar Tomas Sikström, infrastrukturstrateg på INAB.

Möjligheternas område

Intill terminalen ligger ett stort markområde på drygt 40 hektar, NLC Park. NLC Park är en del av helhetskonceptet och benämns också som möjligheternas område för framtida etablering och tillväxt.
– Just nu pågår en diskussion mellan INAB och kommunen, som äger marken, om vilka företag som kan komma att bli aktuella för etablering på området. I dagsläget finns bland andra DSV och Green Cargo här. Vi har fler kontakter på gång med ambition om att utveckla en levande företagspark med god tillväxtpotential, upplyser Bertil Hammarstedt, vd för INAB och ansvarig för utvecklingen av NLC.

Vill förbättra serviceutbudet

I terminalområdet finns också en serviceverkstad för persontåg där man också tar hand om avisning av tågen. Behovet är dock betydligt större än kapaciteten eftersom godståg också måste ha bra service och avisas. Det kan delvis göras vid andra terminaler på väg till NLC, men för att kunna serva fler operatörer framöver krävs en ökad investering på servicefunktionen i NLC Terminal.
– Det investeras 20 miljarder kronor i tågtrafiken här i norr. Vi kommer bland annat att serva många av de nya tågen på Botniabanan, då måste vi helt enkelt ha tillgång till bättre servicefunktioner än vad vi har idag, konstaterar Tomas Sikström.

I dagsläget samsas fyra tågoperatörer i NLC Terminal: Hector Rail, Rushrail, Real Rail och Green Cargo. De kommer troligtvis att få sällskap av några till inom kommande år.